มาตรการประหยัดพลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์ 2559

มาตรการประหยัดพลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2559 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประหยัดพลังงาน เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นในแนวทางเดียวกัน
คณะกรรมการ 5 ส.และประหยัดพลังงาน

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ 5 ส.และประหยัดพลังงานสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจำปี 2559


การคัดแยกขยะรู้ไว้ใช่ว่า...เราจะทิ้งขยะในมือเราลงถังไหนดี

สีเขียว รองรับขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ สีเหลือง รองรับขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ สีเทาฝาสีส้ม รองรับขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่าง ๆ 
 สีฟ้า รองรับขยะย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร 


จาก  http://arts.kmutt.ac.th

World Day for Water


World Day for Water วันน้ำของโลก    จากการที่น้ำจืดของโลกขาดแคลนมากขึ้น ในปี พ.ศ.2535 สมัชชา

สหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น วันน้ำของ

โลกหรือ “World Day for Water” โดยเริ่มต้นในปี 2536 เป็น

ปีแรก เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ของ

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติ

ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำช่วยกันดูแล บำรุงรักษา การพัฒนาแหล่งน้ำ และ

จัดการทรัพยากรน้ำจืดอย่างยั่งยืนสำหรับอนาคต


จาก http://scoop.mthai.com/specialdays/5015.html