ล็อคลิฟท์เพื่อการประหยัดพลังงาน

ล็อคลิฟท์เพื่อการประหยัดพลังงาน ตามมติที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ให้มีการเปิดลิฟท์วันละ 1 ตัว และให้ล็อคลิฟท์ ที่ชั้น 2 และ ชั้น 3 และจะดำเนินการในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไปคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2558

คณะกรรมการประหยัดพลังงาน สำนักงานคณบดี

คณะกรรมการประหยัดพลังงาน สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2558