มาตรการประหยัดพลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์ 2559

มาตรการประหยัดพลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2559 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประหยัดพลังงาน เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นในแนวทางเดียวกัน
คณะกรรมการ 5 ส.และประหยัดพลังงาน

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ 5 ส.และประหยัดพลังงานสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจำปี 2559