World Day for Water


World Day for Water วันน้ำของโลก    จากการที่น้ำจืดของโลกขาดแคลนมากขึ้น ในปี พ.ศ.2535 สมัชชา

สหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น วันน้ำของ

โลกหรือ “World Day for Water” โดยเริ่มต้นในปี 2536 เป็น

ปีแรก เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ของ

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติ

ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำช่วยกันดูแล บำรุงรักษา การพัฒนาแหล่งน้ำ และ

จัดการทรัพยากรน้ำจืดอย่างยั่งยืนสำหรับอนาคต


จาก http://scoop.mthai.com/specialdays/5015.html

จิตสำนึกสีเขียวสร้างจิตสำนึกสีเขียวในองค์กร
          กระแสสีเขียว คือ การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งขณะนี้สังคมกำลังให้ความสนใจ และให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมาก ไม่ว่าจะเป็นในระดับโลก หรือ ระดับประเทศ นับว่าเป็นเรื่องที่สร้างได้ยากมาก เป็นนามธรรม แต่ทุกวันนี้กระแสสีเขียวกลับกลายเป็นกระแสแฟชั่นสีเขียว เสียมากกว่า เนื่องจากทุกคนจะทำเพียงฉาบฉวย เพื่อหวังผลประโยชน์เชิงธุรกิจมากกว่า แทนที่จะสร้างความยั่งยืนในเรื่องการสร้างจิตสำนึกสีเขียวให้ติดเป็นนิสัย
          หลักในการสร้างจิตสำนึกสีเขียว มีดังนี้

          1. การให้ความรู้ สร้างวินัย และปลูกฝังความรู้สึกทางด้านสิ่งแวดล้อม นั่นคือ ต้องทำให้พนักงานทุกคนปฏิบัติเป็นนิสัย หรือที่เรียกว่า Green Heart เช่น ให้พนักงานปิดนํ้า ปิดไฟ ปิดคอมพิวเตอร์ ปิดประตู เพื่อประหยัดพลังงาน รวมทั้งการใช้กระดาษ 2 หน้า ฯลฯ

          2. การระดมความคิดของพนักงานในเรื่องประหยัดพลังงาน(Green Concept) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม แล้วให้ฝ่ายบริหารนำไปเป็นนโยบาย  และ มีการนำไปปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ

          3. จัดกิจกรรมสีเขียว (Green Activity) เพื่อเป็นการกระตุ้น ย้ำเตือนให้เกิดการรับรู้ จดจำและสามารถนำไปปฏิบัติจนเคยชิน/เป็น นิสัย ตั้งแต่การทำป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน กิจกรรมชวนไปปลูกป่า เป็นต้น

          4. การเสริมแรงบวกสีเขียว (Green Plus) เพื่อทำให้พฤติกรรมของบุคลากรยังคงอยู่ตลอดไป และเกิดพฤติกรรมเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องใช้เงินเป็นรางวัลตอบแทน แต่อาจใช้วัตถุสิ่งของหรือถ้อยคำแสดงความรู้สึกแทน

10 วิธีประหยัดค่าแอร์

 10 วิธีประหยัดค่าแอร์

1.             ปิดพัดลมระบายอากาศเมื่อไม่จำเป็น
2.             ตั้งปิดจอคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งาน
3.             ตั้งอุณหภูมิ 28C แล้วเปิดพัดลมเสริม
4.             นำตู้มาตั้งชิดผนังด้านตะวันออกหรือตะวันตก
5.             ปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ และอย่าเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้ในขณะปิดแอร์
6.             ย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นออกนอกห้องปรับอากาศ
7.             ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและไฟแสงสว่างที่ไม่จำเป็น
8.             งดสูบบุหรี่ในห้องปรับอากาศ
9.             ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท
10.          ปิดผ้าม่าน

ที่มา จักรพันธ์   ภวังครัตน์
คณะกรรมการประหยัดพลังงาน