มติคณะรัฐมนตรี 2556

มติคณะรัฐมนตรี 19 กุมภาพันธ์ 2556 ให้ภาครัฐลดใช้พลังงาน 10%

ภาพประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2556

ภาพประชาสัมพันธ์ การประหยัดพลังงานแบบต่างๆ ที่ติดตามที่ต่างๆ เช่น ตามห้องน้ำ ,ห้องทำงาน, ในลิฟท์,บริเวณทางเดิน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมมือช่วยกันประหยัดพลังงาน


การประหยัดพลังงาน

การประหยัดพลังงาน


การประหยัดพลังงาน

การประหยัดพลังงาน

การประหยัดพลังงาน

การประหยัดพลังงาน


ป้ายติดบริเวณปลั๊กไฟก่อนออกห้องให้ปิด


การประหยัดพลังงาน

ป้ายประชาสัมพันธ์ในห้องน้ำ


การประหยัดพลังงาน

บอร์ดประชาสัมพันธุ์การอนุรักษ์พลังงานการประหยัดพลังงาน


บอร์ดประชาสัมพันธุ์การอนุรักษ์พลังงานในลิฟท์


การประหยัดพลังงาน

การประหยัดพลังงานค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ 2555

ค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ 2555 ซึ่งจะรวมค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมัน ในแต่ละเดือน
แผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2555

แผนดำเนินการของ คณะอนุกรรมการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2555คณะกรรมการประจำปีงบประมาณ 2555

คณะกรรมการนโยบายประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2555

นโยบาย


ความเป็นมาของการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2555

ความเป็นมา เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ ทุกคณะ/สำนัก ได้มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน จึงได้ประกาศนโยบายประหยัดพลังงานขึ้นมา เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วม