ความเป็นมาของการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2555

ความเป็นมา เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ ทุกคณะ/สำนัก ได้มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน จึงได้ประกาศนโยบายประหยัดพลังงานขึ้นมา เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น