จิตสำนึกสีเขียวสร้างจิตสำนึกสีเขียวในองค์กร
          กระแสสีเขียว คือ การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งขณะนี้สังคมกำลังให้ความสนใจ และให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมาก ไม่ว่าจะเป็นในระดับโลก หรือ ระดับประเทศ นับว่าเป็นเรื่องที่สร้างได้ยากมาก เป็นนามธรรม แต่ทุกวันนี้กระแสสีเขียวกลับกลายเป็นกระแสแฟชั่นสีเขียว เสียมากกว่า เนื่องจากทุกคนจะทำเพียงฉาบฉวย เพื่อหวังผลประโยชน์เชิงธุรกิจมากกว่า แทนที่จะสร้างความยั่งยืนในเรื่องการสร้างจิตสำนึกสีเขียวให้ติดเป็นนิสัย
          หลักในการสร้างจิตสำนึกสีเขียว มีดังนี้

          1. การให้ความรู้ สร้างวินัย และปลูกฝังความรู้สึกทางด้านสิ่งแวดล้อม นั่นคือ ต้องทำให้พนักงานทุกคนปฏิบัติเป็นนิสัย หรือที่เรียกว่า Green Heart เช่น ให้พนักงานปิดนํ้า ปิดไฟ ปิดคอมพิวเตอร์ ปิดประตู เพื่อประหยัดพลังงาน รวมทั้งการใช้กระดาษ 2 หน้า ฯลฯ

          2. การระดมความคิดของพนักงานในเรื่องประหยัดพลังงาน(Green Concept) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม แล้วให้ฝ่ายบริหารนำไปเป็นนโยบาย  และ มีการนำไปปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ

          3. จัดกิจกรรมสีเขียว (Green Activity) เพื่อเป็นการกระตุ้น ย้ำเตือนให้เกิดการรับรู้ จดจำและสามารถนำไปปฏิบัติจนเคยชิน/เป็น นิสัย ตั้งแต่การทำป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน กิจกรรมชวนไปปลูกป่า เป็นต้น

          4. การเสริมแรงบวกสีเขียว (Green Plus) เพื่อทำให้พฤติกรรมของบุคลากรยังคงอยู่ตลอดไป และเกิดพฤติกรรมเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องใช้เงินเป็นรางวัลตอบแทน แต่อาจใช้วัตถุสิ่งของหรือถ้อยคำแสดงความรู้สึกแทน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น