World Day for Water


World Day for Water วันน้ำของโลก    จากการที่น้ำจืดของโลกขาดแคลนมากขึ้น ในปี พ.ศ.2535 สมัชชา

สหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น วันน้ำของ

โลกหรือ “World Day for Water” โดยเริ่มต้นในปี 2536 เป็น

ปีแรก เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ของ

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติ

ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำช่วยกันดูแล บำรุงรักษา การพัฒนาแหล่งน้ำ และ

จัดการทรัพยากรน้ำจืดอย่างยั่งยืนสำหรับอนาคต


จาก http://scoop.mthai.com/specialdays/5015.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น